Kniha o historii

 

K příležitosti 120. výročí založení dobrovolného hasičstva v obci Rohatec v roce 2008 se jeho členové rozhodli vydat knihu o historii hasičů v obci. Zde můžete tedy nahlédnout do publikace, jenž se snaží přiblížit události v Rohatci, které se váží k požární ochraně a především k činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci, za posledních 120 let. Dozvíte se v ní mimo jiné, co vedlo tehdejší obyvatele a představitele obce k tomu, že po vzoru jiných, založily dobrovolný spolek občanů, kteří neváhali kdykoliv pomoci bližnímu. Jsou zde zaznamenány informace o důležitých milnících, proměnách a vývoji požární ochrany v naší obci. Můžete se zde dočíst o velkých požárech a povodních, o požární technice i jednotlivých funkcionářích a řadových členech hasičského sboru. Dozvědět se můžete o problémech, které doprovázely nákup stříkaček, výstavbu požární zbrojnice či získávání nových mladých členů.

Sbor dobrovolných hasičů je nejdéle trvajícím spolkem v obci. Založen byl již v roce 1888 a s krátkou přestávkou přetrvává dodnes. Od samého začátku sdružoval občany, kteří bez velkého váhání a s obrovským odhodláním spěchali pomoci při požáru, záplavách i jiných přírodních pohromách v obci i mimo ni. Zkušenosti a dovednosti získávané dlouholetou prací a výcvikem byly po celé generace předávány vždy novým členům a především mládeži, která je od počátku neodmyslitelnou součástí spolku.

Součástí publikace je pochopitelně i popis současného dění a činností v hasičské zbrojnici, výčet techniky a vybavení, zhodnocení úspěchů v požárním sportu a dosažené výsledky těch nejmenších. Naleznete zde seznam funkcionářů, kteří v průběhu doby řídili chod spolku i zásahové jednotky. Kniha není odbornou příručkou, ale jakýmsi zápisníkem popisujícím historii a současnost hasičstva v Rohatci. Mohlo se proto stát, že některé údaje nejsou zcela přesné či úplné. Čtenář by zde měl nalézt alespoň hlavní informace o minulosti i současnosti sboru. O tom jaké události hasiče provázely a jak pestrá je jejich činnost. A to nejen v oblasti zásahových prací, ale i v oblasti kultury, sportu, zachovávání tradic a podílení se na společenském životě obce. 

 

 

Historie hasičstva v obci Rohatec 1888 - 2008 ke stažení ve formátu .pdf